info@cestales.sk +421 910 697 695

        

  

 

Vraciam alebo reklamujem tovar
 
 
Reklamačný poriadok
 
1. Všeobecné ustanovania
 
 • 1.1 Predavajúci:
  Ing. Peter Berček
   9. mája 2144/32, 977 03 Brezno, Slovensko
  IČO: 5067076
  DIČ: 1078225137
  Neplatca DPH
  Tel. +421 910 697 695
  E-mail: info@cestales.sk

  Bankové spojenie
  IBAN: SK0509000000005124293215
  SWIFT: GIBASKBX
  Slovenská sporitelňa

  Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na adrese http://www.cestales.sk (ďalej len "internetový obchod")

 • 1.2 Kupujúci je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 • 1.3 Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode
 • 1.4 Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa nevzťahuje na tovar resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode akoukoľvek osobou, ktorá sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa resp. na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru 

 • 2.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa

3. Záručná doba 

 • 3.1 Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu uvedenú v predchádzajúcej vete, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 • 3.2 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • 3.3 Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na info@cestales.sk

4. Právo spotrebiteľa zo zodpovednosť vady tovaru

 • 4.1 Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby (i) v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, (ii) v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, (iii) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • 4.2 V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:
  • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
  • výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  • výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.
 • 4.3 V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:
  • výmenu tovaru
  • odstúpenie od zmluvy
 • 4.4 V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • 4.5 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

5. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

Pred uplatnením výmeny, vrátení alebo reklamácii predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným uplatnením kupujúci elektronicky alebo telefonicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho bude opätovne informovať o všetkých podstatných náležitostiach, o možnostiach uplatnenia a postupe pri vybavovaní vzniknutej situácie.

Email: info@cestales.sk

Tel.: +421 910 697 695 

 • 5.1 Výmena tovaru
  Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 30 dní od jeho kúpy.
 • 5.1.1 Podmienky výmeny 
  • tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
  • tovar, ktorý chcete vymeniť, v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá
 • 5.1.2 Postup pri výmene – zákazník (kupujúci)
  • tovar, ktorý požadujete vymeniť odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku). Odporúčame zásielku poistiť na sumu tovaru, predídeme tak možným nepredvídaným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť na strane prepravcu
  • adresa na doručenie vráteného tovaru:

  Ing. Peter Berček
  9. mája 2144/32
  977 03 Brezno
  Slovenská republika

   Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoúživaný a podľa možnosti v originálnom obale,
  • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene,
  • Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený
 • 5.1.3 Postup pri výmene – predávajúci
  • prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte,
  • v prípade, že požadujete vymeniť tovar za iný tovar v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu
  • V prípade, ak si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu info@cestales.sk

 • 5.2 Vrátenie tovaru
  Ako kupujúci môžete tovar zakúpený v internetovom obchode www.cestales.sk bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
  • Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na info@cestales.sk alebo v listinnej podobe na adresu: Ing. Peter Berček, 9. mája 2144/32, 977 03 Brezno, Slovensko spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

 • 5.2.1 Podmienky vrátenia tovaru
  • tovar, ktorý požadujete vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
  • tovar, ktorý chcete vrátiť, v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá. 
 • 5.2.2 Postup pri vrátení tovaru - zákazník (kupujúci)
  • tovar, ktorý chcete vrátiť, v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá.
  • Odporúčame zásielku poistiť na sumu tovaru, predídeme tak možným nepredvídaným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť na strane prepravcu.
  • adresa na doručenie vráteného tovaru:


  Ing. Peter Berček
  9. mája 2144/32
  977 03 Brezno
  Slovenská republika


  • Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoúživaný a podľa možnosti v originálnom obale
  • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete stiahnuť vo formáte Word tu: formulár na odstúpenie od zmluvy
 • 5.2.3 Postup pri vrátení tovaru – predávajúci
  • Prijatý tovar skontrolujeme, ak je všetko v poriadku vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.
  • máme záujem vrátenie tovaru vyriešiť skutočne v čo najkratšom čase bez zbytočných komplikácií
  • Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajucemu
  • Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  • V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

 • 5.3 Reklamácia tovaru
  • Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.
  • Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
  • Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.
  • Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
  • Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.
  • Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru: Ing. Peter Berček, 9. mája 2144/32, 977 03 Brezno, Slovensko
  • Zo strany predávajúceho nie je možné uznať reklamáciu z dôvodu opotrebovania tovaru nosením a praním. pričom sa prirodzene mení vzhľad tovaru.
  • Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.
 • 5.3.1 Podmienky reklamácie tovaru
  • oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu
  • k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • 5.3.2 Postup pri reklamácii tovaru - kupujúci (zákazník)
  • tovar, ktorý chcete reklamovať, v žiadnom prípade neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá
  • adresa na doručenie vráteného tovaru:

  Ing. Peter Berček
  9. mája 2144/32
  977 03 Brezno
  Slovenská republika


  • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady
  • Odporúčame zásielku poistiť na sumu tovaru, predídeme tak možným nepredvídaným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť na strane prepravcu.
  • vždy je lepšie, ak nás pred odoslaním listu alebo balíka dopredu informujete na adrese: info@cestales.sk
 • 5.3.3 Postup pri reklamácii tovaru - predávajúci
  • ako predávajúci máme povinnosť prijatý tovar skontrolovať, či sa nahlásená závada zhoduje so skutočným stavom tovaru
  • predávajúci skontroluje na základe dokladu o kúpe lehotu na reklamáciu
  • máme záujem reklamáciu vyriešiť skutočne v čo najkratšom čase bez zbytočných komplikácií
  • po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
  • Ak Vašu reklamáciu vyhodnotíme ako oprávnenú, situáciu vyriešime jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus osobne na mieste, alebo vám ho zašleme späť na naše náklady,
  • v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

6. Záverečné ustanovenia

 •  6.1 Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok predávajúceho, pričom je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, a to na každej výdajni radosti predávajúceho ako aj na internetovej stránke internetového obchodu.
 • 6.2 V prípade existencie odlišnej úpravy uvedenej v tomto reklamačnom poriadku a v obchodných podmienok predávajúceho, má prednosť znenie tohto reklamačného poriadku.
 • 6.3 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením

V Brezne dňa 23.5.2017